جلسه بیست و ششم: ایمان بنکدار سخی: بررسی و شناسایی اختلال شخصیت خودشیفته از منظر طرحواره درمانی و ویژگیهای درمان این اختلال