18. دکتر احسان فتوحی

خطایی رخ داد این مورد را به مدیر سایت اطلاع دهید. Audio Not Found

نکات جلسه هجدهم

❇️اختلال دوقطبی زود آغاز در سنین نوجوانی با درجـات بـالایی از تحریک پذیری، دوره های پرخاشگری و بزرگ منشی، کم شـدن تحمل محرومیـت، بـیش برانگیختگـی، کـاهش خـواب، اضـطراب، افزایش انرژی و کاهش توجه همراه است

❇️نوجوانان مبتلا به اختلال دو قطبی زودآغاز درجات شدیدی از مانیـا را تجربـه مـی کننـد کـه بیـشتربـا زمـان، تابلوهـای مخـتلط، تنـدچرخ و سـایکوتیک دیـده میشود.

❇️ بیشترین میزان اختلال را در سنین 14 تـا 18 سـال مـیتـوان میزان عود در نوجوانان بالاسـت

❇️ اکثــراً در طــی 3 ســال پــس از اپیــزود اول و علــیرغــم درمــان پیشگیری اتفاق می افتد‌.

❇️در این اختلال، بیماران نشانه های بـزرگ منـشی و افکار بدبینی بیشتر، مـدت زمـان بـستری طـولانی تـر و اخـتلالات رفتــاری زیــادتری در کــودکی داشــته انــد

❇️همچنین شواهد نشان میدهند که نقایص روانـی اجتماعی پـره موربیـد، رشـد عـصبی و همبـودی سـایراخـتلالات روانپزشکی در اختلال دوقطبی زودآغاز زیاد است

❇️بنـابراین انتظـارمـیرود کـه تـأثیراخـتلال بـر عملکـرد بیمـاران از جملـه عملکـردتحصیلی زیاد باشد.

❇️در یک مطالعه گزارش شده که در بیشتر مواردزودآغاز، بیماران قادر به اتمام دوره دبیرستان نبوده، تا زمـان انجـام مطالعه نتوانستند ازدواج نمایند

❇️این تأثیر مـیتوانـد ناشـی از وضعیت پرهموربید بیماران باشد. در مطالعات متعدد تأثیر عوامـل مرتبط با پرهموربید بر عملکرد تحصیلی این بیماران بررسـی شـده وبــا بیمــاران اســکیزوفرنیک مقایــسه شــده اســت.

❇️نتــایج مطالعــات کوهورت گذشته نگر و آینـده نگـر نـشان مـی دهنـد کـه بـر خـلاف بیمـاران اسـکیزوفرنیک، بیمـاران دوقطبـی قبـل از شـروع بیمـاری تفاوتی در عملکرد هوشی و اجتماعی با جمعیت نرمال نداشـتند

❇️ درمطالعـهای کـه عملکـرد پـرهموربیـد را در اسـکیزوفرنی و اخـتلال دوقطبی در زمینه های اجتماعی و تحـصیلی بررسـی نمـود، مـشاهده شد که بیماران اسکیزوفرنیک در هر دو زمینـه و بیمـاران دوقطبـی فقـط در زمینـه اجتمـاعی مـشکل دارنـد

❇️مطالعات دیگری نیز نـشان دادنـد
که در نوجوانان نقص عملکرد تحصیلی به دنبال شروع بیماری و دریک دوره چهـار سـاله از آغـاز آن بـروز مـی کنـد.

❇️برخـی محققـان مشکلات تحصیلی را ناشی از مشکلات انطباقی، بستری شـدن هـای مکرر، مشکل در ارتبـاط بـا همتاهـا، و انـواع دیگـری از مـشکلات روانی- اجتمـاعی دانـسته انـد

❇️البته این نقص در بیماران دوقطبی عمـدتاً در زمینـه ریاضـی است و نمیتواند صـرفاً ناشـی از عوامـل روانـی اجتمـاعی باشـد .

❇️به نظر میرسد این نقص تا حدی ناشی از مـشکلات شـناختی اسـت
در این راستا نتایج مطالعـه ای کـه ارتبـاط نمـرات بـالای مقیاس هیپومانیا را با عملکرد مدرسه بررسی نمود، نشان داد کـه بـرخلاف انتظار، در وضعیت هیپومانیا عملکرد فرد بهتـر نیـست و ایـن افراد به خصوص در ریاضیات ضـعیف و مـشابه افـراد دوقطبـی نـوع یک در وضعیت خلقی یوتایمیـک عمـل مـی کننـد.

مقاله مرتبط با تدریس