33. دکتر احسان فتوحی

خطایی رخ داد این مورد را به مدیر سایت اطلاع دهید. Video Not Found

🌿درمان روان پویشی کوتاه مدت

در سه فاز

فاز شروع ..مصاحبه روان پویشی..فاز شفاف سازی

فاز دوم ..فشار

فاز نهایی..فاز اتمام

🌱مجموعه آموزشی الف
*میزکارگاه تخصصی بالینت

🌿مراحل درمان روان پویشی کوتاه مدت

۱.پرسشگری پویشی

۲.فشار ..دست گذاشتن روی مسائل اضطراب زا

۳.چلنج.. روشن کردن دفاع ها

۴.رابطه بین دفاع ها

۵.تمرکز بر تمایل

۶.شناخت انواع دفاع ها

🌱مجموعه آموزشی الف
*میزکارگاه تخصصی بالینت