17. دکتر احسان فتوحی

خطایی رخ داد این مورد را به مدیر سایت اطلاع دهید. Audio Not Found

نکات جلسه هفدهم

❇️تکنیک های لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده

❇️مروری بر یک مقاله با موضوع اختلال دو قطبي کودکان و عملکرد مدرسه

❇️هدف: اختلال دو قطبي در کودکان يک بيماري مزمن و ناتوان کننده است. اين اختلال مي تواند بر حوزه هاي مختلف عملکردي از جمله حوزه عملکرد تحصيلي کودکان تاثير به سزایي داشته باشد. لذا توجه به انجام مداخلات توان بخشي در اين زمينه ضروري است.

❇️روش: منابع مربوط به مطالعات 10سال گذشته مرور شده است و ارایه خواهد شد.

❇️یافته ها: در يک مطالعه کوهورت %42از کودکان مبتلا به اختلال دوقطبي مشکلات خواندن و نوشتن داشتند.

❇️مطالعه ديگري اين رقم را %46 براي اختلال خواندن و نوشتن و %29 براي اختلال رياضيات گزارش نمود. بر اساس مطالعه پاولوري و همکاران اختلال در حافظه در حال کار در کودکان مبتلا به اختلال دو قطبي ديده مي شود.

❇️اختلال در ارتباط با همتاها عامل ديگري است که مي تواند عملکرد مدرسه را تحت تاثير قرار دهد. جدا از تاثيرات منفي نشانه هاي اختلال دو قطبي به نظر مي رسد که اين بيماران از شناخت اجتماعي لازم براي ارتباط با همتاها برخوردار نيستند.

❇️براين اساس درنظر گرفتن برنامه هاي اختصاصي براي اين کودکان در مدرسه ضروري است.

❇️نتيجه‌گيري: اختلال دو قطبي مي تواند بر عملکرد فرد در مدرسه اثر بگذارد و نيازمند برنامه هاي بازتواني است.

❇️افسردگی مجازی

❇️مطالعات اخیر نشان داده که شبکه‌های اجتماعی باعث افسردگی خواهند شد. برای کاهش تاثیر شبکه‌ های اجتماعی به صورت منفی بر روحیات مردم تنها یک‌ راه وجود دارد و آن استفاده بیشتر از دنیای واقعی است.

❇️در پی استفاده زیاد یک فرد از شبکه‌های اجتماعی سرمایه اجتماعی وی کاهش خواهد یافت و یا از بین خواهد رفت. یعنی نقش دوستان واقعی، خانواده، اطرافیان و غیره در زندگی چنین فردی کم خواهد شد.

❇️یکی‌دیگر از وجوه غیرمستقیم شبکه‌های اجتماعی و تاثیر آن بر افسردگی نیز به حسِ درماندگی مربوط است. افسردگی ناشی از یک احساس درماندگی نسبت‌به مشکلات، آینده، رسیدن به آینده خوب و… برمی‌آید. فردی اگر درمانده نشود دچار افسردگی نیز نخواهد شد.

❇️وقتی هر کدام از ما در شبکه‌های اجتماعی با سیلی از اتفاقات غیرعلمی و بدون حد و مرز مواجهیم در وهله اول انتظاراتمان غیرواقع‌بینانه خواهد شد.

❇️در پی انتظارات غیرواقعی ما با مشاهده سبک زندگی انسان‌های دیگر در مکانی غیر از مکان خودمان احساس می‌کنیم زندگی ما مطلوب نیست؛ احساسی که تغذیه‌کننده درماندگی است و درماندگی تغذیه‌کننده افسردگی خواهد بود.

❇️همچنین شبکه‌های اجتماعی به‌صورت قارچ‌وار احساسات دیگران را تولید و تکثیر می‌کنند.

مقاله مرتبط با تدریس