25. دکتر احسان فتوحی

خطایی رخ داد این مورد را به مدیر سایت اطلاع دهید. Audio Not Found

نکات جلسه بیست و پنجم

❇️خودکشی یکی از آسیب های اجتماعی و مشکلات بزرگ بهداشتی است که به عنوان یکی از عوامل مهم مرگ و میر در جهان در نظر گرفته شده است و بالا رفتن میزان آن نزد گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی نگرانی فزاینده ای را به وجود آورده است و نرخ خودکشی جزو شاخص های مهم بهداشت روانی جامعه در نظر گرفته می شود.

❇️همچنین مسمومیت به معنی آسیب دیدن یا کشته شدن بایک سم است. سم ماده ای است که از طریق عمل شیمیائی
موجب مرگ، آسیب یا اختلال یک ارگان می شودودرصد بالایی از مواردخودکشی به دلیل مسمومیت های عمدی رخ میدهد و هزینه های بالای بیمارستانی را نیز به همراه دارند

❇️نتایج بررسی های انجام شده در داخل کشور نشان می دهد که اقدام به خودکشی زنان در مقایسه با مردان بیشتر است.

❇️یکی از عوامل مهم وتاثیرگذار بر افزایش گرایش و اقدام به خودکشی در زنان،عدم برخورداری از سلامت روان کافی و روان رنجوری ادراک شده بالا می باشد

❇️عمل آگاهانه خود نابود سازی که اصطلاحا خودکشی نامیده اند، راهی است برای رهایی از عوامل استرس زا که شخص به شدت از آن رنج می برد

❇️روان رنجوری به تمایل فرد برای تجربه اضطراب، تنش، خودخوری، خصومت، کمرویی، تفکر غیر منطقی، افسردگی و عزت نفس پایین اطلاق می شود که همگی این مولفه ها در افزایش گرایش واقدام به خودکشی نقش عمده دارند

❇️در حقیقت روان رنجوری عامل زمینه ساز برای افسردگی می باشد و براساس نتایج مطالعات متعدد بین افسردگی و اقدام به خودکشی همبستگی قوی و مستقیم وجود دارد

❇️نتایج پژوهشی دیگر حاکی از آن است که در زنان رابطه مثبت بین روان رنجوری و افکار خودکشی دیده می شود

❇️علاوه بر روان رنجوری به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده سلامت روان و در نتیجه زمینه ساز گرایش به خودکشی، باید به نقش مهم مهارت های زندگی هم چون حل مسئله در کاهش آسیب پذیری افراد نیز اشاره کرد.

❇️مهارت حل مساله فرآیندی شناختی-رفتاری است که افراد به وسیله آن راهبردهای موثر سازگارانه مقابلهای برای چالش ها و مشکالت روزمره را به کار می برند

❇️همه انسان ها در زندگی با مسائل و چالش های استرس آوری مواجه میشوند که نیازمند این می باشدکه بتوانند با استفاده از راهبردهای مقابله ای کارآمد به حل مناسب این مسائل پرداخته و در نتیجه از آسیب های روانشناختی و اجتماعی کاسته شود.

❇️بنابراین برخورداری از سبک های حل مسئله کارآمد با کاهش مشکلات روانشناختی واجتماعی و در نتیجه گرایش کمتربه خودکشی نیز همراه است

❇️بخش عمده مسمومیت ها از نوع مسمومیت های عمدی است که به قصد خودکشی ایجاد می شوند. در همین راستایافته ها یک پژوهش در ایران نشان داده است که اکثریت مراجعین به بخشهای مسمومین بیمارستانهای مرجع در کشور عامدانه و به قصد خودکشی اقدام به مسموم نمودن خود کرده بودند

❇️همچنین باتوجه به مبانی نظری و
پژوهشی ارایه شده وجود نرخ بالاتر اقدام به خودکشی درمیان زنان،بررسی عوامل زمینه ساز در اقدام به خودکشی امری ضروری به نظر می رسد.

❇️ بدیهی است با شناخت عوامل موثر براقدام به خودکشی به ویژه تبیین نقش عوامل روانشناختی و برنامه ریزی برای پیشگیری از ابتلاوآسیبهای اجتماعی، میتوان زمینه را برای کاهش گرایش به رفتار خودکشی فراهم آورد.

❇️ از این رو هدف این پژوهش شناسائی برخی عوامل پیش بینی کننده خودکشی در زنان از طریق مقایسه دوگروه بوده است.