26. دکتر احسان فتوحی

خطایی رخ داد این مورد را به مدیر سایت اطلاع دهید. Audio Not Found

نکات جلسه بیست و ششم

❇️تاريخچه طبقه بندي انواع خودكشي يكي از نخستين دانشمنداني كه اقدام به بررسي علمي خودكشي كرده و نسبت به تقسيم بندي انواع خودكشي اقدام نموده است،جامعه شناس شهير فرانسوي اميل دوركهايم میباشد.

❇️وي كه در سال 1858ميلادي به دنيا آمد و در سال 1917 ميلادي رخت از اين جهان بربست، در اثر مشهور خود به نام خودكشي كه در سال1897 ميلادي منتشر گرديدخودكشي را به چهار نوع تقسیم نمود.

❇️خودكشي خودخواهانه

❇️خودكشي ديگرخواهانه

❇️خودكشي آنوميك

❇️خودكشي قضا و قدري

❇️به اعتقاد وي، دو نوع خودكشي اول، ناشي از عدم توازن در همبستگي اجتماعي است؛به گونه اي كه اگر اين
همبستگي كاهش يابد مانند افراد مجرد، بازنشستگان و ياسالمنداني كه همسران خود را از دست ميدهنددليلي براي خودكشي به وجود خواهد آمد.

❇️تمامي اين موارد نمونه هايي از
خودكشي خودخواهانه است.از طرف ديگر، اگر همبستگي اجتماعي شدت يابد ممكن است خود دليل ديگري براي خودكشي باشد.

❇️براي مثال،اعضاي ارتش يك كشور يا فرقه هاي مذهبي و سياسي ممكن
است براي نجات ميهن يا فرقه و مذهب خود در برخي ازموارد دست به خودكشي بزنند. تمامي اين موارد، نمونه هايي از خودكشي ديگرخواهانه است.

مقاله مرتبط