8. دکتر احسان فتوحی

خطایی رخ داد این مورد را به مدیر سایت اطلاع دهید. Audio Not Found

نکات جلسه هشتم

❇️مديريت استرس و سبک زندگي

❇️تاریخچه حوادث زندگی بیماران نشان میدهد که افراد دوقطبی پیش ازآغاز یک دوره یاقبل از دوره های بعدی اختلال،حوادث استرس زا شدید را تجربه میکنند.

❇️دراختلال دوقطبی، استرس میتواند ماشه چکان و راه اندازافسردگی و هیپومانیا باشد، به خصوص استرسی که باعث آشفتگی در خواب شود.

❇️ استرس خانوادگی یک
ماشه چکان رایج برای افراد دوقطبی است؛ وقایعی دیگرنیز در افزایش میزان استرس سهیم هستند؛ مانند روابط شخصی، مسائل کار و عوامل محیطی.

❇️برای افراددوقطبی اجتناب از این استرسها روزانه اغلب، مشکل است.بنابراین ایجاد راهکارهایی به منظور مقابله مؤثر با حوادث استرس زا برای آنها ضروری است.

❇️مدیریت استرس در درمان شناختی رفتاری

❇️درمان شــناختی-رفتاری: درمان شــناختی-رفتاری مدیریت اســترس به خانواده ای از درمانهای مدیریت اســترس گفته میشودکه بر رویکرد شــناختی-رفتاری متمرکز است.

❇️درمان شــناختی رفتاری شیوه ای کوتاه مدت است و بر زمان حال تمرکز دارد. اســاس درمان شناختی-رفتاری این است که افکارخودآیند، علت رفتارهای غیرانطباقی هســتند، افــراد باید رفتارهای جدید تفکر را بیاموزند.

❇️شــواهدنشــان میدهد که درمان شــناختی-رفتاری مدیریت استرس به طور موفقی در کنترل بیماریهای قلبی عروقی،دیابــت،خســتگی ســندرم مزمــن،کنتــرل درد،ســردرد،اضافــه وزن چاقی،افسردگی و کنترل استرس مرتبط با ناباروری، بیماری دوقطبی،اختلال اضطرابی و مدیریت اســترس موثر اســت.

❇️نتایج پژوهــش میرزایی و
همــکاران نشــان میدهد که مدیریت اســترس به شــیوه ی شــناختی-رفتاری به طور معناداری باعث کاهش سطح اضطراب درزنان مبتلا به نشــانگان پیش از قاعدگی میشــود.

❇️رضایی و همکاران در پژوهش خود نشــان دادند که تکنیک شــناختی-رفتاری
ِ کاهش اســترس در ارتقاء سلامت عمومی بیماران مبتلا به آسم موثر
است.

❇️ نتایج پژوهش رحیمیان بوگر و همکاران نشان می دهد که درمان شناختی-رفتاری به شیوه ی گروهی بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن موثر اســت.

❇️نتایج پژوهش احمدوند نشان میدهد که گروه درمانی شناختی-رفتاری به میزان قابل توجهی موجب کاهش اضطراب و افســردگی در بیماران همودیالیزی می شود.

❇️آرام‌ســازی پیشــرفته ی عضلانی: آرامسازی پیشــرونده ی عضلاتی روشــی اســت که برای کاهش اضطــراب و تنش طراحی شــده اســت.

❇️ هدف از اجــرای ایــن روش ایجاد آگاهــی از تنش وآرامــش عضلات و آموزش راهی اســت که بتــوان همه ی عضلات را آرام نمــود.

مقاله مرتبط با تدریس