17%
تخفیف

پکیج کامل تربیت جنسی (مقدماتی، پیشرفته، تخصصی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی وضعیت کارگاه: پیش ثبت نام

5
1,000,000 تومان

تربیت جنسی ( پیشرفته )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه جلسه بیست و سوم…
16
425,000 تومان

تربیت جنسی ( تخصصی )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه جلسه چهل و ششم…
13
425,000 تومان

تربیت جنسی ( مقدماتی )

350,000 تومان
برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 2. دکتر احسان فتوحی…
15
350,000 تومان
17%
تخفیف
7
1,000,000 تومان

اطفال و فرزند پروری (تخصصی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی

8
425,000 تومان

اطفال و فرزند پروری (پیشرفته)

محتوای میزکارگاه 22. اطفال و فرزند پروری. دکتر احسان فتوحی جلسه بیست و سوم 23. اطفال و فرزند پروری. دکتر…
9
425,000 تومان

اطفال و فرزند پروری (مقدماتی)

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه جلسه اول 1. اطفال…
10
350,000 تومان

بازی درمانی و نگاهی به ارگوتراپی (تخصصی)

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه جلسه چهل و یکم…
0
300,000 تومان

بازی درمانی و نگاهی به ارگوتراپی (پیشرفته)

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 21. ارگوتراپی. دکتر احسان…
0
300,000 تومان

بازی درمانی و نگاهی به ارگوتراپی (مقدماتی)

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 1. ارگوتراپی. دکتر احسان…
18
300,000 تومان