سایکوز – دارو (پیشرفته)

500,000 تومان
برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 25. دکتر احسان فتوحی…
16
500,000 تومان

سایکوز – دارو (مقدماتی)

500,000 تومان
برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 1. دکتر احسان فتوحی…
13
500,000 تومان
20%
تخفیف
8
1,200,000 تومان

اختلالات خلقی و مداخله در خودکشی ( تخصصی)

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 51. دکتر احسان فتوحی…
13
350,000 تومان

اختلالات خلقی و مداخله در خودکشی ( پیشرفته )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 27. دکتر احسان فتوحی…
19
350,000 تومان

اختلالات خلقی و مداخله در خودکشی ( مقدماتی )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 1.دکتر احسان فتوحی 2.دکتر…
14
200,000 تومان