10%
تخفیف
6
1,800,000 تومان

اضطراب و وسواس (تخصصی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی در حال پیش ثبت نام

18
600,000 تومان

اضطراب و وسواس (پیشرفته)

مدرس: دکتر احسان فتوحی در حال پیش ثبت نام

27
700,000 تومان

اضطراب و وسواس (مقدماتی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی در حال پیش ثبت نام

21
700,000 تومان