20%
تخفیف

سایکوز – دارو (پکیج کامل)

مدرس: دکتر احسان فتوحی وضعیت کارگاه: پیش ثبت نام

4
1,200,000 تومان

سایکوز – دارو ( تخصصی)

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 61. دکتر احسان فتوحی…
16
500,000 تومان

سایکوز – دارو (پیشرفته)

500,000 تومان
برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 25. دکتر احسان فتوحی…
16
500,000 تومان

سایکوز – دارو (مقدماتی)

500,000 تومان
برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 1. دکتر احسان فتوحی…
13
500,000 تومان
20%
تخفیف
8
1,200,000 تومان

اختلالات خلقی و مداخله در خودکشی ( تخصصی)

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 51. دکتر احسان فتوحی…
13
350,000 تومان

اختلالات خلقی و مداخله در خودکشی ( پیشرفته )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 27. دکتر احسان فتوحی…
19
350,000 تومان

اختلالات خلقی و مداخله در خودکشی ( مقدماتی )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 1.دکتر احسان فتوحی 2.دکتر…
14
200,000 تومان
17%
تخفیف

پکیج کامل تربیت جنسی (مقدماتی، پیشرفته، تخصصی)

مدرس: دکتر احسان فتوحی وضعیت کارگاه: پیش ثبت نام

5
1,000,000 تومان

تربیت جنسی ( پیشرفته )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه جلسه بیست و سوم…
16
425,000 تومان

تربیت جنسی ( تخصصی )

برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه جلسه چهل و ششم…
13
425,000 تومان

تربیت جنسی ( مقدماتی )

350,000 تومان
برای مشاهده محتوا، دوره میزکارگاه را خریداری کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید. محتوای میزکارگاه 2. دکتر احسان فتوحی…
15
350,000 تومان